Na podlagi 28. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d.o.o. izdajamo

SPLOŠNE POGOJE IZVAJANJA STORITEV CARINSKEGA POSREDOVANJA

 

I. Splošne določbe

1. člen
(vsebina)

Splošni pogoji izvajanja storitev carinskega posredovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji) Pošte Slovenije d. o. o. (v nadaljevanju: izvajalec) opredeljujejo splošna določila o pravicah in obveznostih izvajalca kot deklaranta v postopku s poštnimi pošiljkami, ki jih uporabniki poštnih storitev uvažajo oziroma izvažajo prek izvajalca v mednarodnem poštnem prometu (v nadaljevanju: poštne pošiljke) in so podvržene carinskim formalnostim (v nadaljevanju: storitve carinskega posredovanja), podatke o izvajalcu storitev carinskega posredovanja, vrsti storitev carinskega posredovanja, podatke v zvezi s cenami in plačilom storitev carinskega posredovanja, postopke reševanja reklamacij in ugovorov ter druge zadeve, pomembne za izvajanje storitev carinskega posredovanja.

2. člen
(skladnost s temeljnimi akti v mednarodnem poštnem prometu, zavezujočimi na mednarodnem območju, evropskem območju in na območju Republike Slovenije)

(1) Storitve carinskega posredovanja, ki jih izvajalec izvaja po teh splošnih pogojih, so skladne in temeljijo na vsakokrat veljavnih mednarodnih, evropskih in notranjih predpisih, in sicer Konvenciji Svetovne poštne zveze, Carinskem zakoniku Skupnosti z vsemi izvedbenimi uredbami in Zakonu o izvajanju carinskih predpisov Evropskih skupnosti, skupaj z drugimi predpisi, ki jih je sprejela Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: carinski predpisi).

(2) Izvajalec je na podlagi teh temeljnih aktov od pristojnega državnega organa Finančne uprave Republike Slovenije pridobil tudi vsa ustrezna dovoljenja, ki jih kot imenovani poštni operater na območju Republike Slovenije potrebuje za zakonito izvajanje storitev carinskega posredovanja po teh splošnih pogojih.

3. člen
(izvajanje storitev carinskega posredovanja)

(1) Ti splošni pogoji se uporabljajo za vse uporabnike univerzalne poštne storitve in drugih poštnih storitev, ki jih izvaja izvajalec in zapadejo pod carinske obveznosti skladno s carinskimi predpisi.

(2) Izvajalec storitve carinskega posredovanja izvaja za fizične in pravne osebe ter za poštne pošiljke, ki se uvažajo oziroma izvažajo na podlagi pogodbenih razmerij, ki zapadejo pod carinske formalnosti v sklopu špedicijskih storitev.

4. člen
(prenos poštnih pošiljk)

(1) Prenos poštnih pošiljk izvajalec na območju Republike Slovenije, v tako imenovanem notranjem poštnem prometu, izvede v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom o poštnih storitvah, navodili o načinu ravnanja s poštnimi pošiljkami s prepovedano vsebino ter splošnimi pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve in splošnimi pogoji izvajanja drugih poštnih storitev.

(2) Za prenos poštnih pošiljk v notranjem prometu izvajalec odgovarja skladno s predpisi in splošnimi pogoji, navedenimi v predhodnem odstavku tega člena.

5. člen
(pojmi)

(1) Vsi izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo enak pomen, kot jih določajo posamezni carinski in drugi predpisi s področja carinjenja in prenosa poštnih pošiljk.

 

II. Podatki o izvajalcu storitev carinskega posredovanja

6. člen
(naslov in sedež izvajalca)

Firma pravne osebe: Pošta Slovenije d. o. o.
Sedež izvajalca: Slomškov trg 10, Maribor, Slovenija.

 

III. Naloge izvajalca v carinskem postopku

7. člen
(naloge izvajalca kot deklaranta v carinskem postopku)

(1) Izvajalec v carinskem postopku opravlja naslednje naloge:

 • določitev poštnih pošiljk, za katere je obvezna predložitev carinskemu organu,
 • skladiščenje poštnih pošiljk, danih v začasno hrambo,
 • predložitev blaga v poštnih pošiljkah skupaj s podatki o poštnih pošiljkah carinskemu organu,
 • pridobivanje dokumentacije in podatkov o poštnih pošiljkah v carinskem postopku od naslovnikov,
 • obračun dajatev za poštne pošiljke, ki zapadejo pod obveznost plačila dajatev, in obračun storitev carinskega posredovanja izvajalca nad poštnimi pošiljkami v carinskem postopku.

(2) Izmenjava podatkov med izvajalcem in Finančno upravo Republike Slovenije poteka v elektronski obliki, kot to določa Finančna uprava Republike Slovenije.

 

IV. Carinske storitve

8. člen
(vloga izvajalca v carinskem postopku)

(1) Za fizične osebe, ki uvažajo oziroma izvažajo poštne pošiljke, izvajalec nastopa kot deklarant, direktno na podlagi dovoljenja. Za pravne osebe izvajalec nastopa kot deklarant na podlagi dovoljenja in na podlagi dodatno pridobljenega soglasja pravne osebe ali pogodbe, sklenjene s pravno osebo (špedicijske pogodbe).

(2) Izvajalec za vsako poštno pošiljko oziroma blago, ki zapade pod obveznosti carinskega postopka, izdela/vloži deklaracijo, ki jo predloži carinskemu organu. Iz deklaracije je razviden oziroma je mogoče določiti namen vnosa/iznosa posamezne poštne pošiljke in vrsto carinskega postopka, ki bo izveden v zvezi s to poštno pošiljko.

(3) Izvajalec izvaja storitve carinskega posredovanja skladno s temi splošnimi pogoji prek posebej za to oblikovane poslovalnice, imenovane Oddelek carinske pošte.

9. člen
(oblike carinskih postopkov)

(1) Izvajalec storitve carinskega posredovanja po teh splošnih pogojih izvaja na naslednje načine:
  a) po običajnih carinskih postopkih,
  b) po poenostavljenih carinskih postopkih,
  c) kot deklarant, v skladu z 237. členom Izvedbene uredbe Carinskega zakonika Skupnosti.

10. člen
(nadzorni organ v postopku carinjenja)

(1) Carinski postopek za uvoz oziroma izvoz poštnih pošiljk nadzoruje Finančna uprava Republike Slovenije. Finančna uprava Republike Slovenije je v vsakem primeru prejemnik carinskih dajatev, obračunanih v carinskih postopkih.

11. člen
(delovni čas izvajalca)

(1) Delovni čas Oddelka carinske pošte je od ponedeljka do petka med 8.00 in 15.30. Morebitne spremembe delovnega časa bo izvajalec pravočasno objavil na spletni strani www.posta.si.

 

IV./I Storitve carinskega posredovanja pri uvozu blaga prek izvajalca

12. člen
(poštne pošiljke iz Evropske unije)

(1) Za poštne pošiljke, ki v Republiko Slovenijo prispejo iz držav Evropske unije (v nadaljevanju: EU), se carinski postopki praviloma ne opravijo, razen če je v pošiljkah blago, ki v EU še ni bilo sproščeno v prosti promet ali je poslano z ozemelj, ki so izvzeta s carinskega območja EU ali davčnih območij posameznih držav članic, nad katerimi mora izvajalec izvesti carinske postopke skladno s temi splošnimi pogoji.

13. člen
(poštne pošiljke iz tretjih držav – držav, ki niso članice EU)

(1) Za poštne pošiljke, ki prispejo v Republiko Slovenijo iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU), morajo biti ob uvozu opravljene carinske formalnosti, zato je izvajalec zavezan izvesti storitve carinskega posredovanja skladno s carinsko zakonodajo in temi splošnimi pogoji.

14. člen
(vložitev uvozne carinske deklaracije / vloga špediterstva)

(1) Izvajalec po prevzemu poštnih pošiljk, ki prispejo v Republiko Slovenijo, predloži pošiljke carinskemu organu ter skladno s carinskimi predpisi vloži carinsko deklaracijo.

(2) Storitve carinskega posredovanja v zvezi s poštnimi pošiljkami iz prvega odstavka tega člena izvaja Oddelek carinske pošte (v nadaljevanju tudi: carinska pošta).

(3) Carinska pošta preveri, ali so poštni pošiljki s pripravljeno carinsko deklaracijo priloženi vsi potrebni podatki oziroma dokumenti, ki jih zahteva carinski organ za izvedbo carinjenja.

(4) Naslovnik lahko zahtevane podatke oziroma dokumente izvajalcu pošlje na naslednje naslove:

(5) Poštne pošiljke z zahtevanimi popolnimi podatki oziroma dokumentacijo carinska pošta skupaj s predlogom obračuna carinskih dajatev predloži carinskemu organu.

(6) Naslovniki poštnih pošiljk, za katere se izvaja carinski postopek, so dolžni carinski pošti zagotoviti oziroma posredovati pravilne in natančne podatke.

(7) Poštne pošiljke, kjer se zahtevajo običajni carinski postopki, lahko prevzame carinska pošta kot poštni špediter, ki pozove naslovnika (komitenta) k dopolnitvi carinske dokumentacije. Naslovniki imajo pravico izbrati drugo špedicijo.

(8) Uvozni carinski postopki so podrobneje opredeljeni na povezavi: http://www.fu.gov.si/carina/podrocja/uvoz_blaga/.

15. člen
(uvozne dajatve in druge dajatve ter obračun storitev carinskega posredovanja)

(1) Carinska pošta pripravi za poštne pošiljke, ki po pogojih zapadejo pod zavezo plačila uvoznih dajatev, predlog obračuna teh dajatev, skladno z vsakokrat veljavnimi carinskimi določbami za obračun uvoznih dajatev, objavljenimi na spletni strani: (http://www.fu.gov.si/carina/podrocja/postni_promet/).

(2) Carinska pošta ob obračunu uvoznih dajatev naslovniku zaračuna tudi stroške za izvedene storitve carinskega posredovanja izvajalca kot deklaranta, skladno s temi splošnimi pogoji.

(3) Carinska pošta na računu za posamezno poštno pošiljko ločeno prikaže obračun carinskih dajatev, obračunanih skladno z veljavnimi carinskimi določbami, in obračun storitev carinskega posredovanja, obračunanih skladno z veljavnim cenikom storitev carinskega posredovanja (v nadaljevanju: cenik izvajalca).

(4) Pred vročitvijo poštnih pošiljk, ki po pogojih zapadejo pod zavezo plačila uvoznih dajatev in/ali storitev carinskega posredovanja izvajalca, se naslovniku praviloma predloži račun v pregled. S tem se šteje, da je naslovnik seznanjen z obračunom zaračunanih stroškov, skladno s carinskimi predpisi.

16. člen
(oprostitev uvoznih dajatev)

(1) Poštnim pošiljkam, predanim v carinske postopke v skladu z veljavno zakonodajo, ki ne zapadejo pod zavezo plačila uvoznih dajatev, se uvozne dajatve ne obračunajo. Za te poštne pošiljke ima izvajalec pravico obračunati nastale stroške naslovniku skladno s cenikom izvajalca, naslovnik pa jih je dolžan plačati.

 

IV./II Storitve carinskega posredovanja pri izvozu blaga prek izvajalca

17. člen
(carinjenje izvoznih poštnih pošiljk, namenjenih v tretje države)

(1) Poštne pošiljke, ki so namenjene v tretje države (države izven EU-območja) in ki vsebujejo blago, katero ni oproščeno obveznosti predložitve carinskim organom, morajo biti obvezno opremljene z obrazcem poštna carinska izjava CN 22 oziroma CN 23, ki jo izdela pošiljatelj sam.

(2) Navedbe na carinski izjavi CN 22 oziroma CN 23 morajo biti natančne in popolne. Odgovornost zanje nosi pošiljatelj sam.

(3) Poštne pošiljke, namenjene izvozu, se lahko oddajo v vseh poslovalnicah izvajalca.

(4) Pošiljatelj lahko za te vrste pošiljk pooblasti tudi izvajalca, da izvede nadaljnje potrebne carinske formalnosti (npr.: izvozno deklaracijo, račun, prevozni dokument, izvozno dovoljenje za kmetijsko blago ...), in sicer tako, da pošiljatelj predhodno najavi blago v poštni pošiljki pri izvajalcu, tako da pošlje na elektronski poštni naslov: carinska.posta@posta.si oziroma po faksu na številko: 01-476-7661 ustrezne dokumente za izvedbo izvoznega carinskega postopka.

(5) Izvozni carinski postopki so podrobneje opredeljeni na povezavi: http://www.fu.gov.si/carina/podrocja/izvoz_blaga/.

18. člen
(vložitev izvozne carinske deklaracije / vloga špediterstva)

(1) Poštne pošiljke, ki vsebujejo komercialno blago v vrednosti nad 1.000 EUR, ali blago, za katerega se zahteva ali zaprosi odobritev nadomestil ali drugih zneskov oziroma povračilo dajatev, ali blago, ki je predmet prepovedi ali omejitev, pa so zanj potrebne razne carinske izvozne formalnosti, je treba ob izvozu prek izvajalca najaviti carinski pošti, da se izvede ustrezen izvozni carinski postopek. Carinska pošta pošiljatelja pozove, da zahtevane podatke oziroma dokumente izvajalcu pošlje na naslednje naslove:

(2) Najavo pri carinski pošti po predhodnem odstavku tega člena pošiljatelj realizira s predložitvijo oziroma vložitvijo carinske deklaracije, in sicer za vse poštne pošiljke, ne glede na državo, v katero so namenjene.

(3) Poštne pošiljke, katerih deklarirana vrednost presega 1.000 EUR in niso opremljene z izvozno carinsko deklaracijo, lahko prevzame carinska pošta kot poštni špediter, ki pozove pošiljatelja (komitenta) k dopolnitvi carinske dokumentacije. Pošiljatelji imajo pravico izbrati drugo špedicijo.

 

IV./III Spletna dopolnitev dokumentov za uvozne poštne pošiljke

19. člen (spletna dopolnitev)

(1) Spletna dopolnitev za uvozne poštne pošiljke je možna samo z elektronsko izmenjavo podatkov za pošiljke, ki so že prispele v Slovenijo.

(2) Na spletni povezavi: https://carinska.posta.si/ se uporabnik z osnovno registracijo (sprejemna številka pošiljke, ime, priimek naslovnika pošiljke) prijavi v portal, ki omogoča spletno dopolnjevanje dokumentov (v primernih datotekah: pdf, word, jpg, png) oziroma neposredni vnos vseh zahtevanih podatkov o prispelem blagu.

(3) Podrobnejša opredelitev carinskih formalnosti glede uvoza in izvoza poštnih pošiljk je opisana na spletni strani carinske uprave: http://www.fu.gov.si/carina/podrocja/postni_promet/.

 

V. Cenik storitev

20. člen (cenik storitev)

(1) Na podlagi zaključenega carinskega postopka carinskega organa izvajalec naslovniku obračuna carinske dajatve skladno z veljavno carinsko zakonodajo in izvedene storitve carinskega posredovanja skladno z vsakokrat veljavnim cenikom storitev carinskega posredovanja izvajalca. Cenik storitev carinskega posredovanja Pošte Slovenije je objavljen na spletnih straneh izvajalca https://www.posta.si/seznam-dokumentov/799/Informativni-ceniki in v vsaki poštni poslovalnici.

(2) Carinske dajatve, objavljene in opredeljene v carinskih predpisih, ki so dostopni na spletni strani http://www.fu.gov.si/carina/poslovanje_z_nami/carinski_predpisi/, se obračunajo skladno s temi veljavnimi carinskimi predpisi.

 

VI. Reklamacija

21. člen
(vložitev reklamacije)

(1) Naslovnik ima pravico pred vročitvijo pošiljke ob pregledu računa, ob vročitvi oziroma najkasneje v 8-dneh od dneva vročitve pošiljke vložiti reklamacijo o obračunu carinskih dajatev in storitev carinskega posredovanja izvajalca. Reklamacija, vložena po navedenem roku, se kot prepozno vložena pri izvajalcu zavrže. Uporabnik poštnih storitev pa s tem ne izgubi pravice do uveljavljanja drugih pravnih sredstev pred drugimi pristojnimi organi, skladno z zakonskimi predpisi, ki urejajo posamezno vrsto obveznosti plačila dajatev.

(2) Reklamacijo naslovnik vedno pošlje v elektronski obliki na naslov: reklamacije.CP@posta.si, pri čemer mora obvezno navesti številko računa in številko (ID) pošiljke. V izjemnih primerih naslovnik reklamacijo lahko pošlje po faksu na številko: 01-476-7661.

(3) Reklamacije v zvezi z obračunanimi carinskimi dajatvami in storitvami carinskega posredovanja izvajalca rešuje carinska pošta.

(4) Carinska pošta na reklamacijo odgovori v roku 5-ih delovnih dni od prejema reklamacije ter odgovor vlagatelju reklamacije pošlje po elektronski pošti na elektronski naslov, naveden v reklamaciji.

22. člen
(reševanje reklamacije)

(1) Izvajalec ima pravico reklamacijo rešiti na naslednji način, skladno s predhodnimi proučitvami in ugotovitvami:

 • reklamacijo kot neutemeljeno zavrne (postopek je bil izveden skladno z veljavnimi predpisi in cenikom izvajalca);
 • reklamaciji ugodi ( postopek je bil izveden v nasprotju z veljavnimi predpisi in temi splošnimi pogoji), pri čemer izvajalec lahko:
  • v ponovljenem postopku in obračunu reklamacijo reši sam ali
  • reklamacijo odstopi v nadaljnje reševanje oziroma presojo pristojnemu finančnemu uradu;
 • zavrže reklamacijo kot prepozno vloženo.

23. člen
(povračilo, doplačilo ali odpust zneska dajatev)

(1) V primeru, da naslovnik za vročeno poštno pošiljko uveljavlja povračilo, doplačilo ali odpust zneska carinskih dajatev prek izvajalca, ta vse zahtevke v zvezi s povračilom, doplačilom in odpustom zneska dajatev odstopi v nadaljnje reševanje Finančni upravi Republike Slovenije, skladno z zakonsko predpisanimi postopki in roki.

(2) Podrobnosti o povračilu, doplačilu oziroma odpustu dajatev so dostopne na spletni povezavi: http://www.fu.gov.si/carina/podrocja/carinski_dolg/, v poglavju »Povračilo ali odpust zneska dajatev«.

 

VII. Ugovori

24. člen
(vložitev ugovora)

(1) Naslovnik ima pravico takoj ob prejemu odgovora na reklamacijo oziroma pojasnila po 22. členu teh splošnih pogojev oziroma najkasneje v 8-dneh od dneva prejema odgovora na reklamacijo oziroma pojasnila vložiti ugovor na prejet odgovor oziroma pojasnilo izvajalca .

(2) Ugovor naslovnik pošlje ponovno v elektronski obliki na naslov: reklamacije.CP@posta.si, pri čemer mora obvezno priložiti odgovor oziroma pojasnilo izvajalca ter navesti številko računa in številko (ID) pošiljke. Ugovor naslovnik izjemoma lahko pošlje tudi na po faksu na številko: 01-476-7661.

(3) Ugovor glede izvajanja carinskega postopka in obračuna carinskih dajatev se posreduje neposredno pristojnemu finančnemu organu v okviru pritožbenega postopka.

 

VIII. Odgovornost

25. člen
(odgovornost izvajalca)

(1) V primerih, ko izvajalec nastopa kot deklarant v svojem imenu in za račun naslovnika po teh splošnih pogojih, odgovarja za izvedbo vseh postopkov v zvezi s poštnimi pošiljkami, ki so v carinskem postopku (manipulacija, skladiščenje in dostava pošiljk po zaključku carinskih formalnosti). Morebitno očitano odgovornost izvajalca v zvezi s poštnimi pošiljkami, ki ne izhaja iz naslova, kot je določen v prvem stavku tega odstavka, izvajalec ugotavlja in rešuje skladno s splošnimi pogoji, določenimi v 4. členu teh splošnih pogojev.

(2) Izvajalec v postopkih po prvem odstavku tega člena ne odgovarja za podatke oziroma dokumente, priložene k poštnim pošiljkam oziroma prejete neposredno od naslovnika, kadar se med carinskim postopkom ugotovi, da so predloženi podatki oziroma dokumenti nepopolni, zavajajoči ali lažni.

(3) Izvajalec si pridržuje pravico do regresnega zahtevka do uporabnika poštnih storitev v primerih prekrškovnih postopkov, ki bi bili sproženi zoper izvajalca, ker je uporabnik predložil neverodostojne podatke.

(4) Izvajalec v nobenem primeru ne odgovarja za posredno škodo in izgubljen dobiček.

 

IX. Zaupnost poštnih pošiljk in varstvo osebnih podatkov

26. člen
(varstvo osebnih podatkov fizičnih oseb)

(1) Izvajalec se zavezuje zagotavljati zaupnost poštnih pošiljk in varovati osebne podatke, s katerimi se bo seznanil v carinskem postopku, ves čas izvajanja carinjenja poštnih pošiljk.

(2) Izvajalec bo zaupnost poštnih pošiljk in osebne podatke, opredeljene v prvem odstavku tega člena, varoval v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov ter vsakokrat veljavnim internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Pošte Slovenije in drugimi obvezujočimi zakonskimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov v carinskih postopkih.

(3) Prav tako se izvajalec zaveže, da pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez predhodno pridobljenega soglasja uporabnika skladno z določili ZVOP-1, razen v primerih, ko bo k temu zavezan na podlagi obvezujočih specialnih zakonskih določil in izkazanega pravnega interesa tretje osebe.

27. člen
(zavarovanje osebnih podatkov)

(1) Izvajalec izjavlja, da ima za izvajanje storitev po teh splošnih pogojih vzpostavljen postopek in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, opredeljene v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Pošte Slovenije, kot jih predpisuje 24. člen v povezavi s prvim odstavkom 25. člena ZVOP-1.

(2) Pravilnik iz predhodnega odstavka opredeljuje zavarovanje osebnih podatkov v okviru pravnih, organizacijskih in ustreznih logično-tehničnih postopkov in ukrepov, s katerimi se pri izvajalcu varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov tako, da se:

 • varujejo prostori, aparaturna in sistemska programska oprema,
 • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,
 • zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov,
 • onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki, in do njihovih zbirk,
 • omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.

 

X. Veljavnost

28. člen
(sprememba splošnih pogojev)

(1) Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev. Vse spremembe bo izvajalec objavil na svoji spletni strani https://www.posta.si.

29. člen
(veljavnost splošnih pogojev)

(1) Ti splošni pogoji pričnejo veljati 1. avgusta 2014.

(2) Celotna vsebina splošnih pogojev je dostopna na spletni strani https://www.posta.si.

 

Maribor, julij 2014

Mag. Boris Novak
generalni direktor

Mag. Igor Marinič
namestnik generalnega direktorja

Vinko Filipič, univ. dipl. ekon.
član poslovodstva